TECNOLOGIES I INFORMÀTICA

external image profesor.jpg
CONCENTRAR-NOS A L'ERA DE LA DISTRACCIÓ
Estem a l'era digital i és molt fàcil desconcentrar-nos amb totes les possibilitats que tenim per "omplir" el nostre temps. Cada vegada és més important disposar d'un temps per aquelles coses que volem fer, però sabem que també és important dedicar el temps necessari a aquelles coses que les hem de fer. Ideal seria que aquelles activitats que hem de fer coincidissin amb les que volem fer, però moltes vegades no coincideixen.

Per intentar ajudar-vos a buscar un equilibri entre el que hem de fer i el que volem fer, he trobat per internet aquesta imatge, que ens dóna algunes pautes per intentar aprofitar el temps i no ser víctimes del que s'anomena "lladres del temps".

external image cc3b3mo-concentrarse-en-era-de-la-distraccic3b3n.jpg


ELS NADIUS DIGITALS

Heu llegit el llibre el petit príncep de l'Antoine de Saint-Exupéry?
Doncs us el recomano, ja que és força interessant.
Gràcies a la Regina Carrá i el Carlos Lavida, us presento aquest capítol perdut dedicat als nadius digitals.

No caigueu també en el parany!!!

external image el-principito.jpg

Us recordo que el meu correu electrònic, per a qualsevol consulta és: tecnologiasek@gmail.com. Recordar de no enviar treballs a aquest correu, ja que el col·lapseu. En tot cas, envieu un enllaç que dugui a l'arxiu.


EINES PER A L'EDUCACIÓGenerador de nombres aleatoris

Cronòmetre en línia
1. Què és la tecnologia?
La tecnologia és l'aplicació coordinada d'un conjunt de coneixements (Ciència) i habilitats (Tècnica) amb la finalitat de crear una solució (tecnològica) que permeti al ser humà satisfer les seves necessitats o resoldre els seus problemes.
En aquests dos enllaços tens una explicació més acurada:

external image ntl_learning_pyramid.gif


2. Com han de ser les sessions de classe?

Les sessions de classe pretenen ser molt pràctiques, ja que la vostra retenció d'informació és més alta quan més practiqueu:
 • la discussió del resultat o possibles resultats d'una activitat entre els estudiants (diàleg)
 • la resolució d'activitats a classe (informes i/o assatjos)
 • l'intercanvi d'informació entre els estudiants i el professor, una vegada feta l'activitat, per consolidar el que s'ha après i cercar punts de millora (ensenyament)

Font: National Training Laboratories Institute Bethel, Maine, USA

3. Com s'han de lliurar les activitats avaluatives?

El lliurament d'activitats és una de les parts més delicades durant el curs i sovint generadores de conflictes. Per aquest motiu teniu aquestes pautes, a les quals us heu d'adreçar en cas de dubte:
 • La responsabilitat de l’estudiant és lliurar l'activitat acabada a la data fixada. La data de lliurament la comunica el professor a l'inici de l'avaluació. Si hagués algun canvi de dates es comunicarà durant l'avaluació.
 • Importància - És especialment important respectar la data de lliurament de cada activitat, ja que la nota de l'activitat reflecteix com a mínim un dels criteris d’avaluació de l’estudiant.
 • Lliurament de l'activitat– El lliurament de l'activitat s'haurà realitzat, com a molt tard, abans de l’hora de classe que indiqui el professor.
 • Lliurament de la tasca fora de termini - El lliurament de la tasca en data i hores no previstes donarà lloc a una penalització en la nota de 1 punt per cada dia o fracció en que s’endarrereixi l’hora de lliurament, ja que d’altra manera, crearia un greuge comparatiu amb els altres estudiants que han estat responsables i han fet la feina quan se’ls ha demanat. Per les característiques pròpies del lliurament, l’estudiant pot col·locar la seva tasca dins de la carpeta compartida amb el professor, encara que no estigui a classe. En cas contrari, se li aplicarà la penalització estipulada.
 • Treballs copiats parcialment o total - En el cas de treballs copiats, el resultat serà de 1 punt per als alumnes que han copiat o deixat copiar el seu treball. (Veure els perfils de la comunitat de l’IB on explica com els estudiants s’han d’esforçar en ser persones ÍNTEGRES).
 • Nota de cada criteri de l'activitat - La nota de cada criteri, reflexa un equilibri entre el que es demana i el nivell d’assoliment aconseguit. Cal recordar que si falta algun aspecte d’un nivell d’assoliment, la nota del criteri no pot passar a un nivell d’assoliment superior, encara que hagi aspectes de nivells d’assoliment superior. D'altra banda, podria donar-se el cas que la nota final de l’estudiant, no reflectís la quantitat d’hores destinades fora de classe a l'activitat, per motius diversos: l'informe no reflexa ben bé el que se li ha demanat a l'activitat, no s'ha planificat correctament, etc. En aquest cas, l’estudiant haurà de consultar al professor com esmenar aquest problema en properes activitats.4. Avaluació Criteri F - Actituds davant la Tecnologia

Aquest criteri fa referència a les actituds dels alumnes davant les activitats de Tecnologia i Informàtica. Es centra en l'avaluació general de dos aspectes:
 • Compromís personal (motivació, autonomia d'acció, actitud general positiva)
 • Comportament, cooperació i respecte pel material i les persones.

Aquestes qualitats són difícils de quantificar i avaluar; per tant, l'avaluació ha de realitzar-se tenint en compte el context en que s'ha dut a terme l'activitat.
Aquesta taula indica els apartats que s'han de complir de cada nivel d'assoliment abans de poder passar al següent.
Nivell d'assoliment
Descriptors de nivell
0
L'estudiant no assoleix cap dels nivells especificats pels descriptors que figuren a continuació o se li ha posat un comunicat intern.
1-2
L'estudiant compleix amb els següent requisits:* A vegades, no entrega les seves tasques amb puntualitat
 • A vegades, no mostra un nivell satisfactori en compromís personal: motivació, autonomia d'acció i actitud general positiva
 • A vegades, no mostra un nivell satisfactori en comportament, puntualitat a classe, participació, cooperació i respecte pel material i les persones
 • No treballa gaire, per això el seu rendiment és baix.
3-4
L'estudiant compleix amb els següent requisits:* Gairebé sempre entrega les seves tasques amb puntualitat
 • Normalment mostra en tot moment un nivell satisfactori en compromís personal: motivació, autonomia d'acció i actitud general positiva
 • Mostra un nivell satisfactori en comportament, puntualitat a classe, participació, cooperació i respecte pel material i les persones
 • El seu rendiment és bo, però pot treballar molt més.
5-6
L'estudiant compleix amb els següent requisits:* Sempre entrega les seves tasques amb puntualitat
 • Mostra en tot moment un nivell satisfactori en compromís personal: motivació, autonomia d'acció i actitud general positiva
 • Mostra sempre un nivell satisfactori en comportament, puntualitat a classe, participació, cooperació i respecte pel material i les persones
 • Treballa molt i el seu rendiment és molt bo.